มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว (กบ.) ครั้งที่ 2/2566

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น.
.
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว (กบ.) ครั้งที่ 2/2566 มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคการปฏิบัติราชการ ตลอดจนให้การดำเนินงานของทุกฝ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อให้การหารือข้อราชการ ในการบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน
.
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม ร่วมกับอาจารย์วราวุฒิ คำพานุช หัวหน้างานบริหารทั่วไป, อาจารย์คณิต เรืองขจร หัวหน้างานวิชาการและพัฒนานักศึกษา, อาจารย์ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว หัวหน้างานวิจัย บริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น ,อาจารย์ประธานหลักสูตร, คณาจารย์, เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
.
ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
Scroll to Top