นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป (ภาคปกติ) เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2566
.
อาจารย์คณิต เรืองขจร หัวหน้างานวิชาการและพัฒนานักศึกษา และอาจารย์กีรฉัตร วันช่วย ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต นำนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป (ภาคปกติ) เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
.
โดยมีอาจารย์เฉลิมพงษ์ จันทร์สุขา, อาจารย์คณิต เรืองขจร เป็นวิทยากรในกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์เชิงเหตุและผล พร้อมทั้งสามารถมองเห็นปัญหาเป็นเรื่องท้าทาย ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน พัฒนาทักษะในการสื่อสาร องค์ความรู้เพื่อการแก้ปัญหาให้กับชุมชนท้องถิ่น ให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการทำงานผ่านกิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างนวัตกรรมทางสังคม และเพื่อบ่มเพาะนักศึกษาให้มีความเป็นผู้ประกอบการทางสังคม โดยใช้แนวคิดวิศวกรสังคม
.
ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลองกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
Scroll to Top