พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 “น้อมจิตวันทา ชูเชิดปูชนีย์” มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น.
รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิษย์ระลึกถึงพระคุณของคณาจารย์ที่มีต่อศิษย์ และเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ณ อาคารเอนกประสงค์กลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
Scroll to Top