ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงาน ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.
.
ผศ.ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงาน ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร่วมกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ – มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อพ.สธ. – มรวอ.)
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว มอบหมายส่วนทรัพยากรธรรมชาติร่วมจัดการประชุมดังกล่าว
.
ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
Scroll to Top