พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิการบดี
พร้อมด้วย คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
โดยมี นายประจักร์ ประสงค์สุข เกษตรจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีลงนาม ในเรื่องการยกระดับมาตรฐานเกษตรกรไทยด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน โดยการจัดการโครงการกิจกรรมต่างๆทางวิชาการเกี่ยวกับการศึกษา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนความร่วมมืออื่นๆ ทั้งนี้มีส่วนราชการ และเกษตรกร มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนาม
ในครั้งนี้ด้วย
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว
โดย นายประจักร์ ประสงค์สุข เกษตรจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนายจงสวัสดิ์ มณีจอม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
นายสำเริง วงษ์ป้อม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
นายวสันต์ พรมแพง เกษตรอำเภอคลองหาด
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี
โดย ผศ.ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิการบดี (เป็นผู้แทนท่านอธิการบดี)
ผศ.หรรษา เวียงวะลัย คณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผศ.ดร.สุภณิดา พัฒธร ผู้อำนวยการศูนย์ AFCC
.
ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานของศูนย์รับรองคุณวุฒิวิชาชีพด้านเกษตรกรรมและการผลิตอาหาร (Agricultural and Food Production Professional Qualification Certified Center, AFCC)
.
และได้จัดกิจกรรมที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการยกระดับมาตรฐานเกษตรกรไทย คือ…
.
เวทีเสวนา ในหัวข้อเรื่อง การยกระดับมาตรฐานเกษตรกรไทยด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ👩🏻‍🏫🧑🏻‍🌾👩🏻‍🏭👨🏻‍🌾
ดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ : https://shorturl.asia/Ucptm

Scroll to Top