ประชุมเตรียมรับการตรวจประเมิน EdPEx ในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566 และการถ่ายทอดแผน 5 ปี (2566-2570) และแผน 1 ปี (2567)

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 น.
.
ผศ.ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมเตรียมรับการตรวจประเมิน EdPEx ในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566 และการถ่ายทอดแผน 5 ปี (2566-2570) และแผน 1 ปี (2567) ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
.
ณ ห้องประชุม อาคารอำนวยการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
Scroll to Top