ประชุมมอบนโยบายและกำหนดแผนปฏิบัติงานของอาจารย์ (นักพัฒนาท้องถิ่น) มรวอ.สระแก้ว

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 11.30 น.
.
ผศ.ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและกำหนดแผนปฏิบัติงานของอาจารย์ (นักพัฒนาท้องถิ่น) มรวอ.สระแก้ว ครั้งที่ 1/2566 ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ (นักพัฒนาท้องถิ่น) เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
.
ณ ห้องประชุม อาคารอำนวยการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
Scroll to Top