การประชุมการถ่ายทอดแผนระดับมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติและประเมินผล มรวอ.สระแก้ว

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น.
.
รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรูญธรรม รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมการถ่ายทอดแผนระดับมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติและประเมินผล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนไปสู่ผลสำเร็จโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน พร้อมมอบนโยบายในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ระดับมหาวิทยาลัยให้กับคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน ประธานหลักสูตร คณาจารย์ บุคลากรของ มรวอ.สระแก้ว
.
ณ ห้องประชุม อาคารอำนวยการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
Scroll to Top