ร่วมพิธีเปิดโครงการชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ตะโบกวิน, บันเตียเมียนเจย) ราชอาณาจักรกัมพูชา ปีที่ 3

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น.
.
ผศ.ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิการบดี ,อาจารย์วราวุฒิ คำพานุช หัวหน้างานบริหารทั่วไป พร้อมด้วยอาจารย์ปุณณานันท์ พันธ์แก่น ,นายสรธัญ จันทร์แก้ว นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ตะโบกวิน, บันเตียเมียนเจย) ราชอาณาจักรกัมพูชา ปีที่ 3 เพื่อขยายผลการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 5 กิจกรรม ดำเนินโครงการในระหว่างวันที่ 10 – 23 สิงหาคม 2566 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
.
ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านตะโบกวิน ตำบลมาลัย อำเภอมาลัย จังหวัดบ็อนเตียย์เมียนเจ็ย ราชอาณาจักรกัมพูชา
Scroll to Top