ประชุมโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศฯ จังหวัดบ็อนเตียย์เมียนเจ็ย ราชอาณาจักรกัมพูชา

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น.
.
ผศ.ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิการบดี ,อาจารย์วราวุฒิ คำพานุช หัวหน้างานบริหารทั่วไป อาจารย์ปุณณานันท์ พันธ์แก่น เข้าประชุมหารือร่วมกับคุณหญิงจุม เรี๊ย สไมล์ รองนายอำเภอมาลัย(Mrs. Chum Raksmey is the Deputy district Governor), นายมาศ มาเนตร ที่ปรึกษานายอำเภอมาลัย จังหวัดบ็อนเตียย์เมียนเจ็ย (Mr. Meas Manet is the Deputy Director of District Administration.), คุณNeak Yoeun ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมมาลัย ,คุณChea ChhorVy รองผู้อำนวยการฯ ในการดำเนินงานโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศหรือหน่วยงานอื่นเพื่อร่วมจัดการศึกษา และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายทางการศึกษาร่วมกันในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ทางวิชาการระหว่างจังหวัดสระแก้ว ราชอาณาจักรไทย กับ จังหวัดบ็อนเตียย์เมียนเจ็ย ราชอาณาจักรกัมพูชา และเพื่อร่วมจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาเตรียมพร้อมเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา
.
ณ Malai HighSchool ตำบลมาลัย อำเภอมาลัย จังหวัดบ็อนเตียย์เมียนเจ็ย ราชอาณาจักรกัมพูชา
ภาพทั้งหมด : https://shorturl.asia/B8mXU
Scroll to Top