ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีจังหวัดสระแก้ว “Food Festival Sakaeo 2023”

🍲 🍜 วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 16.30 น.
.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิการบดี และอาจารย์วราวุฒิ คำพานุช หัวหน้างานบริหารทั่วไป เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีจังหวัดสระแก้ว “Food Festival Sakaeo 2023” ณ ลานสยามมินทร์ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมี นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00-22.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เกิดการรับรู้ในประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสระแก้วที่ได้สืบทอดต่อกันมา และเพื่อเป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้ว ก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่คนในชุมชนท้องถิ่น จัดโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว

#วไลยอลงกรณ์สระแก้ว #VALAYASAKAEO #VRUSK #Sakaeo

Scroll to Top