ยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป (จันทร์-ศุกร์) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประกวด VRU Influencer สุดยอดนักขายออนไลน์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (จันทร์-ศุกร์) ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 7,500 บาท ในการประกวด VRU Influencer สุดยอดนักขายออนไลน์
.
เพื่อแสดงศักยภาพและความสามรถของ นักศึกษา ด้านการสร้างตัวตน
ในการขายของผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นในช่องทางออนไลน์ โดยมีทีมเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 17 ทีม และมีอาจารย์กีรฉัตร วันช่วย ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เป็นที่ปรึกษาทีม
.
ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566
ณ Uni Learning Center & Sandbox ชั้น 1 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มรวอ. จังหวัดปทุมธาณี
Scroll to Top