มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมพิธีส่งมอบโครงการชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ตะโบกวิน – บันเตียเมียนเจย) ราชอาณาจักรกัมพูชา ปีที่ 3

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น.
.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์วราวุฒิ คำพานุช หัวหน้างานบริหารทั่วไป ,อาจารย์ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว หัวหน้างานวิจัย บริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมพิธีส่งมอบโครงการชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ตะโบกวิน – บันเตียเมียนเจย) ราชอาณาจักรกัมพูชา ปีที่ 3 ซึ่งจัดโครงการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว กรมพัฒนาชุมชน
โดยมีนายงอ เมงจรวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดบ็อนเตียย์เมียนเจ็ย ราชอาณาจักรกัมพูชากล่าวต้อนรับ ,นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวถึงความสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาชุมชนร่วมกันระหว่างไทย – กัมพูชา ,ผู้ใหญ่ ดี ฮาน ผู้ใหญ่บ้านตะโบกวิน กล่าวความรู้สึกกับโครงการที่หมู่บ้านได้รับการสนับสนุน , นายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กล่าวขอบคุณคณะทำงานไทยและกล่าวถึงนโยบายของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และสิ่งที่คาดหวังในปีงบประมาณ 2566 ,นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวส่งมอบโครงการ และเป็นประธานในพิธีดังกล่าว
.
ณ บ้านตะโบกวิน ตำบลมาลัย อำเภอมาลัย จังหวัดบ็อนเตียย์เมียนเจ็ย ราชอาณาจักรกัมพูชา
ภาพกิจกรรมทั้งหมด : https://shorturl.asia/CsWdg
#วไลยอลงกรณ์สระแก้ว #VALAYASAKAEO #VRUSK #SDGs

Scroll to Top