ตรวจประเมินเพื่อรับรององค์กรฯ อาชีพผู้ปฏิบัติงานคัดแยกคุณภาพชมพู่ ระดับ 3-4 และอาชีพผู้ปฏิบัติงานคัดแยกคุณภาพลำไย ระดับ 4 โดยคณะผู้ตรวจประเมินจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.
.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิการบดี และในฐานะที่ปรึกษาศูนย์รับรองคุณวุฒิวิชาชีพด้านเกษตรกรรมและการผลิตอาหาร (Agricultural and Food Production Professional Qualification Certified Center, AFCC) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการตรวจประเมินเพื่อรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานคัดแยกคุณภาพชมพู่ ระดับ 3-4 และอาชีพผู้ปฏิบัติงานคัดแยกคุณภาพลำไย ระดับ 4
โดยคณะผู้ตรวจประเมินจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ได้แก่ คุณชุตินธร วิริยะปานนท์ นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ (หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน), คุณกนต์รพี จิตราวุธ นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ (ผู้ตรวจประเมิน), คุณประยูร วิสุทธิไพศาล ประธานวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผักและผลไม้ปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก (ผู้เชี่ยวชาญ), คุณเพ็ญระพี ทองอินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมไม้ผล กรมส่งเสริมการเกษตร (ผู้เชี่ยวชาญ)
.
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารอำนวยการ มรวอ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรมทั้งหมด : https://shorturl.asia/RPS2c
Scroll to Top