หารือร่วมกงสุลราชอาณาจักรกัมพูชา เตรียมงานโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือฯ

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น.
.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์วราวุฒิ คำพานุช หัวหน้างานบริหารทั่วไป ,อาจารย์ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว หัวหน้างานวิจัย บริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว เข้าหารือร่วมกับนายเสรียง ลี กงสุลราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำจังหวัดสระแก้ว ในการเตรียมงานโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศหรือหน่วยงานอื่นเพื่อร่วมจัดการศึกษายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตราฐานระดับสากล ในวันที่ 7 กันยายน 2566
.
ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 สำนักงานกงสุลใหญ่ราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำจังหวัดสระแก้ว
Scroll to Top