มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 3/2566

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น.
.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิการบดี ได้มอบหมายให้ อาจารย์วราวุฒิ คำพานุช หัวหน้างานบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดครั้งที่ 3/2566 โดยมี นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมฯ เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 พ.ศ 2566 – 2570 และคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มีมติเห็นชอบให้คณอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดพิจารณาการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
.
ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
#valayasakaeo #วไลยอลงกรณ์สระแก้ว #vrusk #sakaeo

Scroll to Top