ประชุมพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น.
.
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว ประชุมพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายชำนาญ ค้ำชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาการเทียบโอนรายวิชา คณาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมการประชุม
ผศ.ดร.ดุลยศักดิ์ ตติยะลาภะ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมดังกล่าวผ่านระบบออนไลน์
.
ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
Scroll to Top