ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2566 – 2570 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2570

ระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน 2566
.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิการบดี และอาจารย์วราวุฒิ คำพานุช หัวหน้างานบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สรเแก้ว เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2566 – 2570 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2570
โดยมี นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิด และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ปลัดจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสากิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเข้าร่วมการประชุม จำนวน 130 คน
ซึ่งโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้วรวมถึงการร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว และเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 20 ปี ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาจังหวัด และปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้กล่าวถึงความสำคัญและกลไกของหลักการบริหารราชการส่วนภูมิภาค รวมถึงหลักการสำคัญที่หัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องสามารถนำไปปรับใช้ในการบริหารงาน 4 หลักการสำคัญ ประกอบไปด้วย 1. พื้นที่ 2. คน 3. ผลผลิต และ 4. การมีส่วนร่วม ซึ่งทั้งสี่หลักการดังกล่าวถือเป็นหัวใจสำคัญและจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้สำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
.
ณ โรงแรมดี วารี จอมเทียน บีช พัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Scroll to Top