มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว ออกจัดบูธ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

วันที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น.
.
คณาจารย์ประจำหลักสูตรฯ มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว ออกจัดบูธกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
.
ณ ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
Scroll to Top