มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว รับคณะดูงานจากเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)

28
วันที่ 28 กันยายน 2566
.
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะดูงานจากเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ตำบลคลองทับจันทร์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เข้ามาศึกษาการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ พลังงานทดแทน
.

ณ ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว

Scroll to Top