ประชุมโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 15.00 น.
.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิการบดี อาจารย์วราวุฒิ คำพานุช หัวหน้างานบริหารทั่วไป อาจารย์ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว หัวหน้างานวิจัย บริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ Google Meet
.
ณ ห้องประชุมสำนักงานอำนวยการ มรวอ.สระแก้ว
Scroll to Top