ส่งเสริมการปลูกพืชในระบบโรงเรือน และการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพคุณภาพสูง เพื่อลดต้นทุน ที่ดำเนินงานในตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

อ.วราวุฒิ คำพานุช ผศ.ดร.เจนจิรา นามี อ.ปุณณานันท์ พันธ์แก่น และอ.ปรีชญา รุ่งวิกรัยกานต์ ได้นำนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มรวอ.สระแก้ว เข้าร่วมการส่งเสริมการปลูกพืชในระบบโรงเรือน และการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพคุณภาพสูง เพื่อลดต้นทุน ที่ดำเนินงานในตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะองค์ความรู้ด้านการเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกร และ มีรายละเอียดของการส่งเสริมการปลูกพืชในระบบโรงเรือน และการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพคุณภาพสูง เพื่อลดต้นทุน เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกร ศกร.มรป. ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกพืชในระบบโรงเรือน และการทำปุ๋ยหมักชีวภาพคุณภาพสูงเพื่อลดต้นทุน กิจกรรมการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสระแก้ว

ในระหว่างวันที่ 14 – 15 เมษายน 2566

ณ ศูนย์การเรียนรู้ ด้านการเกษตร มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ (ศกร.มรป.) หมู่ที่ 7 บ้านซับใหญ่ ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

Scroll to Top