ผลิตภาพจากรายวิชา VGE 114 การคิดทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนานวัตกรรม อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

อ.ดร.เทอดเกียรติ แก้วพวง อ.ดร.จารุนันท์ ไชยนาม อ.พรรณี พิมพ์โพธิ์ อ.จิระศักดิ์ เฮงศรีสมบัติ และอ.ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว ได้ทำการผลิตภาพจากรายวิชา VGE 114 การคิดทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนานวัตกรรม อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โจทย์ชุมชนนักศึกษาแก้ปัญหาบนพื้นที่จริงที่ดำเนินงานในตำบลตาพระยา และตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการแก้ปัญหาบนพื้นที่จริง ซึ่งเป็นนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และหลักสูตรสาธารณสุขบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการอำเภอตาพระยา

ในระหว่างวันที่ 5 – 30 สิงหาคม 2566

กิจกรรมการส่งเสริมเตาเผาขยะไร้ควันและเตาเผาถ่านชีวมวลไร้ควัน ณ พื้นที่ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว และการส่งเสริมสารสกัดจากพืชเพื่อใช้ในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ณ เขตพื้นที่เทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

Scroll to Top