มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว ประชุมบุคลากรสายสนันสนุน ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น.
.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมบุคลากรสายสนันสนุน ครั้งที่ 1/2567 เพื่อมอบนโยบายการทำงานในช่วงเริ่มต้นไตรมาสแรกในปีงบประมาณ 2567 โดยมีอาจารย์วราวุฒิ คำพานุช หัวหน้างานบริหารทั่วไป, อาจารย์ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว หัวหน้างานวิจัย บริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
.
ณ อาคารปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา มรวอ.สระแก้ว
#VRUSK #Responsibility #วไลยอลงกรณ์สระแก้ว #บริหารงานทั่วไป

Scroll to Top