ลงพื้นที่สำรวจฟาร์มเลี้ยงโค ตลาดซื้อขายเนื้อโค เพื่อเก็บข้อมูลวิจัยภาคสนาม ในพื้นที่กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

ในระหว่างวันที่ 2 – 6 กันยายน 2566

อาจารย์ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขวงวิชาสัตวศาสตร์ ได้ลงพื้นที่สำรวจฟาร์มเลี้ยงโค ตลาดซื้อขายเนื้อโค เพื่อเก็บข้อมูลวิจัย ภาคสนาม ในพื้นที่กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในฐานะเป็นผู้ร่วมวิจัยกับมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ในการจัดทำโครงการวิจัย เรื่อง การยกระดับความสามารถในกาารแข่งขันการผลิตเนื้อโคและโคเนื้อ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ในพื้นที่เมืองชายแดนไทย-กัมพูชา จ.สระแก้ว ภายใต้ทุนวิจัย บพท. สัญญาเลขที่ A13F660163

Scroll to Top