มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว จัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของราษฎรในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าเกษม

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น.
.
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว จัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของราษฎรในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าเกษม ในการขอใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะประโยชน์ เพื่อการจัดตั้งมหาวิทยาลัยฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมจัดทำประชาคมรับฟังความเห็นราษฎรในพื้นที่ในการขอใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะประโยชน์
เพื่อเป็นสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
ซึ่งตามมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ และจะนำเรื่องเข้าสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม ในเดือนธันวาคม 2566 โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม ข้าราชการ ผู้นำชุมชน และราษฎรในพื้นที่ตำบลเทศบาลท่าเกษม เข้าร่วมประชาคมในครั้งนี้
.
ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
#VRUSK #Responsibility #วไลยอลงกรณ์สระแก้ว #Unity

Scroll to Top