ร่วมกับนายอำเภอเมืองสระแก้ว หารือแนวทางในการจัดทำประชาคมรับฟังความเห็นราษฎร ในพื้นที่ในการขอใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะประโยชน์

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น.

.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์วราวุฒิ คำพานุช หัวหน้างานบริหารทั่วไป เข้าพบนายอำเภอเมืองสระแก้ว เพื่อหารือแนวทางในการจัดทำประชาคมรับฟังความเห็นราษฎร ในพื้นที่ในการขอใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะประโยชน์ เพื่อเป็นสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว และประสานงานโครงการความร่วมมือ (MOU) พัฒนาบุคลากรร่วมกัน ณ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

Scroll to Top