รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม มรวอ.สระแก้ว

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566
.
รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าตรวจเยี่ยมราชการติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว โดย ผศ.ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ๋ รองอธิการบดี และอ.วราวุฒิ คำพานุช หัวหน้างานบริหารทั่วไป ให้การต้อนรับและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของพื้นที่
.
Scroll to Top