ประชุมชี้แจงบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา 2/2566

วันที่ 8 พฤศจิการยน 2566 เวลา 10.00 น.
.
รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีเป็นประธาน
ในประชุมชี้แจงบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา 2/2566 ทั้งนี้บุคลากรสายสนับสนุน มรวอ.สระแก้ว เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting
.
ณ ห้องประชุมสำนักงานอำนวยการ มรวอ.สระแก้ว
#VRUSK #วไลยอลงกรณ์สระแก้ว #VALAYASAKAEO #meeting

Scroll to Top