ประชุมชี้แจงบุคลากรสายวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา 2/2566

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 13.30 น.
รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี
เป็นประธานในประชุมชี้แจงบุคลากรสายวิชาการ พร้อมด้วยคณะบริหาร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา 2/2566 พร้อมด้วยคณาจารย์ มรวอ.สระแก้ว เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting
.
ณ ห้องประชุมอาคารศาสตร์พระราชา มรวอ.สระแก้ว
Scroll to Top