ร่วมการประชุมหุ้นส่วนการพัฒนาระหว่างกระทรวงมหาดไทยและองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น.
.
ผศ.ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิการบดี ได้มอบหมายให้ อ.วราวุฒิ คำพานุช หัวหน้างานบริหารทั่วไป เข้าร่วมการประชุมหุ้นส่วนการพัฒนาระหว่างกระทรวงมหาดไทยและองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จังหวัดสระแก้ว (Sustainable Development Goals : SDGs)
.
ณ ห้องประชุมสระแก้ว ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

#VRUSK #วไลยอลงกรณ์สระแก้ว #SDGs #SustainableDevelopmentGoals

Scroll to Top