ชี้แจงให้ข้อมูลต่อสภาองค์การบริหารตำบลท่าเกษม ในการขอใช้ประโยชน์ที่ดินตั้งมหาวิทยาลัยฯ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น.
.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วยบุคลากร เข้าชี้แจงให้ข้อมูลต่อสภาองค์การบริหารตำบลท่าเกษม ในการขอใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะประโยชน์ เพื่อเป็นสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
#VRUSK #วไลยอลงกรณ์สระแก้ว #Responsibility #รู้รับผิดชอบในงาน

Scroll to Top