คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี ประชุมร่วมกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 17 พ.ย. 2566 เวลา 13.00 น.
.
นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี โดยมี ผศ.ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิการบดี ร่วมลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ติดตามการดำเนินงานจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการนี้ประชุมร่วมกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เพื่อรับทราบข้อมูล โดยมีนายมาฆะ สืบวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และรักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา พร้อมบุคลากรกองการศึกษาให้การต้อนรับ
.
ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น 3)

Scroll to Top