คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและคณบดี ลงพื้นที่ร่วมประชุมกับเกษตรจังหวัดสระแก้ว

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น.
.
ผศ.ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิการบดี อาจารย์วราวุฒิ คำพานุช หัวหน้างานบริหารทั่วไป, อาจารย์ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว หัวหน้างานวิจัยฯ, ร่วมลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและคณบดี
โดยมีนายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เป็นประธานกรรมการ เข้าร่วมประชุมกับนายประจักร์ ประสงค์สุข เกษตรจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม
และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว เพื่อติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น
.
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว

Scroll to Top