คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและคณบดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มรวอ.สระแก้ว

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น.
.
ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิการบดี ร่วมลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและคณบดี
โดยมี นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เป็นประธานกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
เพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีคณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมต้อนรับ
.
ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว

Scroll to Top