มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯสระแก้ว ประชุมคณะกรรมการสื่อสารองค์กร วิเทศสัมพันธ์ และความร่วมมือหุ้นส่วนทางสังคม ครั้งที่ 1/2566

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น.
.
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯสระแก้ว ประชุมคณะกรรมการสื่อสารองค์กร วิเทศสัมพันธ์ และความร่วมมือหุ้นส่วนทางสังคม ครั้งที่ 1/2566 เพื่อทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนดำเนินงานของคณะกรรมการฯ , การแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566, การจัดทำโครงการปรับปรุงภาพลักษณ์และส่งเสริมการตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
#VALAYASAKAEO #VRUSK #วไลยอลงกรณ์สระแก้ว #สื่อสารองค์กร

Scroll to Top