ประชุมนำเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม คณะกรรมการสื่อสารองค์กร วิเทศสัมพันธ์ และความร่วมมือหุ้นส่วนทางสังคม, คณะกรรมการการจัดการความรู้ในองค์กร (KM) มรวอ.สระแก้ว

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566
.
ผศ.ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิการบดี
ในเวลา 10.30 น. เป็นประธานการประชุม เพื่อนำเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม คณะกรรมการสื่อสารองค์กร วิเทศสัมพันธ์ และความร่วมมือหุ้นส่วนทางสังคม มรวอ.สระแก้ว
ในเวลา 13.30 น. เป็นประธานการประชุม เพื่อนำเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม คณะกรรมการการจัดการความรู้ในองค์กร (KM) มรวอ.สระแก้ว
.
ณ ห้องประชุมเพชรบุรีราชสิรินธร มรวอ.สระแก้ว
Scroll to Top