แนะแนวการศึกษาต่อ กับนักศึกษา สกร.อำเภอเมืองสระแก้ว

#แนะแนว อาจารย์,เจ้าหน้าที่ มรวอ.สระแก้ว ออกแนะแนว รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 ในกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักศึกษา สกร.อำเภอเมืองสระแก้ว ในวันที่ 3 ธันวาคม 2566
.
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
Scroll to Top