การแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์ โดยวงดนตรีนักศึกษา มรวอ.ฃสระแก้ว ร่วมกับ หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 19 ในงาน “ดนตรีในสวน H.M.Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ”

การแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์ โดยวงดนตรีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว ร่วมกับ หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 19 ในงาน “ดนตรีในสวน H.M.Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 17.00 – 20.00 น.
.
ณ สวนสาธารณะสระแก้วสระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

Scroll to Top