อบจ.สระแก้ว ร่วมกับ มรวอ.สระแก้ว เตรียมพื้นที่ด้านหลังมหาวิทยาลัยฯ ในการตั้งจุดให้บริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

อบจ.สระแก้ว ร่วมกับ มรวอ.สระแก้ว เตรียมพื้นที่ด้านหลังมหาวิทยาลัยฯ ในการตั้งจุดให้บริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2566 – 3 มกราคม 2567 นี้
.
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
#VRUSK #วไลยอลงกรณ์สระแก้ว #อบจสระแก้ว #อว.

Scroll to Top