มรวอ.สระแก้ว ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการฯ จังหวัดสระแก้ว ราชอาณาจักรไทย กับ จังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.
.
ผศ.ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิการบดี, อาจารย์วราวุฒิ คำพานุช หัวหน้างานบริหารทั่วไป, อาจารย์ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว หัวหน้างานวิจัยฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มรวอ.สระแก้ว เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ (ด้านการศึกษา) ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการศึกษาและยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ สระแก้ว ระหว่างจังหวัดสระแก้ว ราชอาณาจักรไทย กับ จังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา
โดยมี นายวัชระ อันโยธา ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานฝ่ายไทย และนายเฮือร รายา รองผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย เป็นประธานฝ่ายกัมพูชา และนายคิม โซเวนนา กงสุลใหญ่ราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำจังหวัดสระแก้ว
.
ณ ศาลากลางจังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา
#VRUSK #SDGs #ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ #จังหวัดสระแก้ว #กระทรวงอว

Scroll to Top