ประชุมหารือพิจารณาเนื้อหา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติเมียนเจ็ย ราชอาณาจักรกัมพูชา

วันที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น.
.
รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานการประชุมหารือพิจารณาเนื้อหา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติเมียนเจ็ย ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีนายเจีย เซือน (H.E. Chea Soeun) อธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติเมียนเจ็ย เข้าร่วมการประชุมหารือดังกล่าว ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meetings)

#VALAYA #SDGs #NMU #NationalMeancheyUniversity

Scroll to Top