สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ (สมร.) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบกลไกหนุนเสริมและแนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะของสถานศึกษา”

วันที่ 29 มิถุนายน 2567
.
สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ (สมร.) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบกลไกหนุนเสริมและแนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะของสถานศึกษา” โดยมีศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ กรรมการสภาการศึกษา ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานขยายผลระบบกลไกหนุนเสริมฐานสมรรถนะของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นวิทยากร ร่วมด้วย รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ดร.ประวีณา อัสโย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้, นางสุวรรณา สุวรรณประภาพร ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานการศึกษา คณะครูอาจารย์จาก โรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนขยายผล และโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบกลไกหนุนเสริมการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะฯ ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองแสง, โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก, โรงเรียนบ้านท่าเกวียน, โรงเรียนบ้านนางาม และโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ กรรมการสภาการศึกษา ได้บรรยายทบทวนแนวคิดสำคัญ และเชิญชวนคุณครูแบ่งกลุ่มจัดทำจัดระบบกลไกหนุนเสริมการพัฒนาสมรรถนะให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละโรงเรียน โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเป็นโค้ช (Coach) จากนั้นผู้แทนจากโรงเรียนได้มาแบ่งปันกลไกหนุนเสริมฯ ในช่วง Showcase และผลัดกันให้ข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์และเติมเต็มพลังใจให้กับเพื่อนครู
.
ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
Scroll to Top