โครงสร้างผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์

อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

sombat@vru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์

รองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

chaiwut@vru.ac.th

อาจารย์วราวุฒิ คำพานุช

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว

warawut.kum@vru.ac.th

อาจารย์ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว

หัวหน้างานวิจัย บริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น

มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว

chatchai.sen@vru.ac.th
Scroll to Top