จัดซื้อจัดจ้าง

งานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาวิถีชีวิตประชาชนชายแดนบูรพาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๑ งาน

แบบงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาวิถีชีวิตประชาชน […]

งานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาวิถีชีวิตประชาชนชายแดนบูรพาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๑ งาน Read More »

งานก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับจอดรถยนต์ จำนวน ๑ งาน

แบบงานก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับจอดรถยนต์ จำนวน

งานก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับจอดรถยนต์ จำนวน ๑ งาน Read More »

งานปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา บ้านพักสวัสดิการ บ้านพักรับรองอาจารย์ จำนวน ๑ งาน

แบบ งานปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราช

งานปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา บ้านพักสวัสดิการ บ้านพักรับรองอาจารย์ จำนวน ๑ งาน Read More »

งานปรับปรุงอาคารเรียน ๒ และอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ งาน

แบบ งานปรับปรุงอาคารเรียน ๒ และอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสต

งานปรับปรุงอาคารเรียน ๒ และอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ งาน Read More »

งานปรับปรุงอาคารอำนวยการและก่อสร้างรั้ว จำนวน ๑ งาน

แบบ งานปรับปรุงอาคารอำนวยการและก่อสร้างรั้ว จำนวน ๑ งาน

งานปรับปรุงอาคารอำนวยการและก่อสร้างรั้ว จำนวน ๑ งาน Read More »

Scroll to Top