ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลการร้องเรียนของคุณจะไม่ถูกเปิดเผย เราได้ส่งข้อมูลไปยังผู้บริหาร (ผศ.ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิการบดี) มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว โดยตรง

ติดต่อรองอธิการบดี อีเมล : Chaiwut@vru.ac.th

Scroll to Top