ปริญญาตรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย              :    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ภาษาอังกฤษ         :    Bachelor of  Business Administration Program in General Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย
ชื่อเต็ม :    บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
ชื่อย่อ  :    บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม :    Bachelor of Business Administration (General Management)
ชื่อย่อ  :    B.B.A. (General Management)

จำนวนหน่วยกิตและรูปแบบของหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต

รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี*
*สำหรับผู้ไม่ได้เทียบโอนวุฒิการศึกษา หรือประสบการณ์ทำงาน

ประเภทหลักสูตร
เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา
   มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านนวัตกรรมการจัดการองค์การ ด้วยความสามารถที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ตามกรอบคุณธรรม จริยธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้

ความสำคัญ
   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มุ่งเน้นสร้างบัณฑิตให้สามารถนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนและการดำเนินงาน และพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสมัยใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ มีการศึกษาดูงาน เชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีประสบการณ์ในวิชาชีพมาเป็นวิทยากรพิเศษ มีการฝึกงาน สหกิจศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทักษะด้านวิชาการ การทำงานเป็นทีม และทักษะชีวิตที่ดี เพื่อรับใช้สังคม

วัตถุประสงค์

 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และสามารถนำความรู้มาใช้ในการประกอบอาชีพธุรกิจได้
 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการองค์การ มีความสามารถด้านการจัดการ และสามารถนำความรู้มาดำเนินธุรกิจได้
 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน มีทักษะการทำงานเป็นทีม และทักษะชีวิตที่ดี
แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2567

ปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ รับสมัคร ถึง 31 พ.ค. 67

ปริญญาตรีเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์ รับสมัคร ถึง 25 พ.ค. 67

สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย (http://sk.vru.ac.th/ent) click กรอกใบสมัครออนไลน์

สมัครด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
เลขที่ 1177 หมู่ 2 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 2700

สอบถามข้อมูลได้ที่
โทรศัพท์ : 037-447043
เฟสบุ๊ค : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว | Facebook
LINE OA : @359xalqe https://lin.ee/lVolcng

ค่าลงทะเบียนระดับปริญญาตรี

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,500 บาท
ค่าเทอมแต่ละเทอม 10,000 บาท


รวมค่าเทอมตลอดหลักสูตร 80,000 บาท*
*ค่าเทอมตลอดหลักสูตร หมายถึง ท่านที่ศึกษาเต็ม 4 ปี 8 เทอม นักศึกษาเทียบโอนก็จ่ายค่าเทอม ตามจำนวนเทอมน้อยลง
**สามารถแบ่งชำระค่าลงทะเบียน (ค่าเทอม) ได้ ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยฯ

อาชีพหลังจบการศึกษา

บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ จะมีความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์การ การวางแผนกลยุทธ์ การกำหนดนโยบาย การกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ การจัดระบบงาน สายการบังคับบัญชาและโครงสร้างองค์การ สามารถทำงานในองค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในส่วนของหน้าที่งานดังต่อไปนี้
1. นักวิชาการด้านการจัดการ
2. นักบริหารจัดการองค์การ
3. นักบริหารด้านกลยุทธ์ และนโยบาย
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
5. นักวิเคราะห์โครงการ
6. ผู้จัดการทั่วไป
7. ผู้จัดการสำนักงาน
8. ผู้ประกอบการธุรกิจสมัยใหม่


อ่านข้อมูลหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ฉบับเต็ม : บธ.บ. การจัดการทั่วไป

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
Bachelor of  Business Administration Program in General Management

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า

30

หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า

97

หน่วยกิต

    2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ

69

หน่วยกิต

    2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก

21

หน่วยกิต

    2.3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา

7

หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า

 6

หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

133

หน่วยกิต

การจัดแผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

xxxxxx

การศึกษาทั่วไป

7

หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)

MGM102
MEC101
MMK101
MGM103

องค์การและการจัดการ
หลักเศรษฐศาสตร์
หลักการตลาด
จริยธรรมทางธุรกิจ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รวมหน่วยกิต

19

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

xxxxxx

การศึกษาทั่วไป

7

หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)

MAC126
MBA201
MGM201
MGM204

หลักการบัญชี
กฎหมายธุรกิจ
การเป็นผู้ประกอบการ
การบริหารสำนักงาน

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รวมหน่วยกิต

19

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

xxxxxx

การศึกษาทั่วไป

6

หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)

MFB101
MHR201

การเงินธุรกิจ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์

3(3-0-6)
3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)

MGM203
MGM307

การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
การพัฒนาองค์การ

3(3-0-6)
3(3-0-6)

รวมหน่วยกิต

18

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

xxxxxx

การศึกษาทั่วไป

6

หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)

VLE206
MAC122
SMS104

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน
การบัญชีเพื่อการจัดการ
สถิติธุรกิจ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)

MGM402

การจัดการต่างวัฒนธรรม

3(3-0-6)

หมวดวิชาเลือกเสรี

MGM206

การประกอบการธุรกิจชุมชน

3(3-0-6)

รวมหน่วยกิต

21

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

xxxxxx

การศึกษาทั่วไป

4

หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)

MFB203
MBC103
MGM302

การภาษีอากรธุรกิจ
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ
การวางแผนและการบริหารโครงการ

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)

MGM205

การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์

3(3-0-6)

หมวดวิชาเลือกเสรี

MGM317

การจัดการธุรกิจไมซ์

3(3-0-6)

รวมหน่วยกิต

19

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)

MGM303
MGM306
MGM309
MGM301
MGM401

การบริหารการผลิต
การจัดการเชิงกลยุทธ์
การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
การจัดการคุณภาพ
ธุรกิจระหว่างประเทศ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)

MGM211

การจัดการสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

3(3-0-6)

รวมหน่วยกิต

18

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)

MGM404
MGM403

สัมมนาปัญหาการจัดการ
วิธีวิจัยทางธุรกิจ

3(2-2-5)
3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)

MGM310
MGM315

การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
การจัดการธุรกิจสมัยใหม่

3(3-0-6)
3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาปฏิบัติการฯ)

MGM411
หรือ
MGM412

การเตรียมสหกิจศึกษาวิชาชีพการจัดการทั่วไป

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทั่วไป

1(45)

รวมหน่วยกิต

13

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาปฏิบัติการฯ)

MGM413
หรือ
MGM414

สหกิจศึกษาวิชาชีพการจัดการทั่วไป

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทั่วไป

6(640)

รวมหน่วยกิต

6

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ จะมีความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์การ การวางแผนกลยุทธ์ การกำหนดนโยบาย การกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ การจัดระบบงาน สายการบังคับบัญชาและโครงสร้างองค์การ สามารถทำงานในองค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในส่วนของหน้าที่งานดังต่อไปนี้

 1. นักวิชาการด้านการจัดการ
 2. นักบริหารจัดการองค์การ
 3. นักบริหารด้านกลยุทธ์ และนโยบาย
 4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 5. นักวิเคราะห์โครงการ
 6. ผู้จัดการทั่วไป
 7. ผู้จัดการสำนักงาน
 8. ผู้ประกอบการธุรกิจสมัยใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่งวิชาการ

คุณวุฒิ-สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา

ปีที่จบ

1.

นายรังสรรค ลีเบี้ยว

อาจารย์

บธ.ม.(การจัดการทั่วไป)

บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)

วท.บ.(เทคนิคการแพทย์)

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2551

2555

2548

2.

นางสาวกีรฉัตร วันช่วย

อาจารย์

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)

วท.บ.(เคมี)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรม-ราชูปถัมภ์

2553

2543

3.

นาวสาวพรรณี พิมพ์โพธิ์

อาจารย์

บธ.ม.(บริหารการตลาด)

บธ.บ.(การตลาด)

มหาวิทยาลัยสยาม

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

2543

2540

4.

นายจิระศักดิ์ เฮงศรีสมบัติ

อาจารย์

บธ.ม. (สื่อสารการตลาด)

ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

2554

2538

Scroll to Top