บริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว

บริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว

อัตลักษณ์ :

บัณฑิตมุ่งอาสา รับใช้ปวงประชา

เอกลักษณ์ :

มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความผาสุกของประเทศชาติ

ปรัชญา :

การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาท้องถิ่น

ปณิธาน :

ปัญญาวิทยาการหนุนเสริมพลังพื้นที่เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน

ค่านิยม : VRU-SK

V: Visionary เป็นผู้รอบรู้และมองการณ์ไกล
R: Responsibility รู้รับผิดชอบในงาน หน่วยงาน และส่วนรวม
U: Unity รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว
S: Service mind มีจิตบริการสาธารณะ
K: Knowledge เรียนรู้ สร้างสรรค์ เชี่ยวชาญในศาสตร์

วิสัยทัศน์ :

มหาวิทยาลัยชั้นนำในการบูรณาการพหุศาสตร์สู่การสร้างโอกาสและคลังปัญญาแห่งเบื้องบูรพา

วัฒนธรรมองค์กร :

น้อมนำศาสตร์พระราชา สร้างสรรค์ผลงาน ร่วมพัฒนาองค์กรและท้องถิ่น

สมรรถนะหลัก :

บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นชายแดนถิ่นบูรพา

พันธกิจ :
 1.  จัดการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัยอย่างมีมาตรฐานในระดับสากลเป็นไปตามความต้องการและตอบโจทย์อุตสาหกรรมในการพัฒนาประเทศ และผลิตและพัฒนาบัณฑิตกำลังคนให้มีคุณค่าต่อสังคมประเทศชาติ มีความรอบรู้ คิดเป็น ทำเป็น มีทักษะและความสามารถในการแก้ปัญหา รู้จักเสียสละ เพื่อส่วนรวม รู้ทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานแห่งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 2. ผลิต ถ่ายทอด และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ วิทยาการ นวัตกรรม เทคโนโลยี งานวิชาการรับใช้สังคม และ งานสร้างสรรค์ที่เป็นที่ยอมรับอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ
 3. พัฒนาและส่งเสริมบริการวิชาการแก่สังคม ประสานความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น สังคม ประเทศเพื่อนบ้าน หน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทุกระดับในการสร้างพลังและหนุนเสริมการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม จนเกิดเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 4. พัฒนามหาวิทยาลัยแห่งการสร้างโอกาสและคุณค่าแก่สังคมที่มีการบริหารจัดการตามเกณฑ์การดำเนินงานที่เป็นเลิศและหลักธรรมาภิบาล ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศชาติและบริบทโลก
เสาหลักกลยุทธ์ :

เสาหลักที่ 1: การจัดการศึกษา (Academic)

เสาหลักที่ 2: วิจัยและนวัตกรรม (Research & Innovation)

เสาหลักที่ 3: พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม (Social Engagement)

เสาหลักที่ 4: การบริหารจัดการองค์กร (Organization Management)

เป้าประสงค์ :

เป้าประสงค์ที่ 1 เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัย
เป้าประสงค์ที่ 2 เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ รับใช้สังคม และสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์
เป้าประสงค์ที่ 3 เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบและสร้างโอกาสความเสมอภาคให้กับสังคม
เป้าประสงค์ที่ 4 เพื่อขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่มีสมรถนะสูงและธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ :

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย และพัฒนาบัณฑิตให้เรียนรู้ ตลอดชีวิตเป็นมืออาชีพรองรับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
1.1 สร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1.2 พัฒนาหลักสูตรเดิมสู่กระบวนทัศน์ใหม่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบใหม่ (Flipped classroom) เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Experiential learning)
1.3 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนตามความต้องการของสังคมและบริบทพื้นที่ที่ตอบสนอง คนทุกช่วงวัยตามมาตรฐานการศึกษา
1.4 ส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
1.5 เสริมสร้างความรู้และทักษะ soft skill ของนักศึกษาให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นที่ยอมรับของสังคม
1.6 ผลิตและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาตามความเชี่ยวชาญด้านวิชาการและวิชาชีพ
1.7 พัฒนารูปแบบการรับเข้าศึกษาทุกระดับเชิงรุกและเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนเข้าศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม งานวิชาการรับใช้สังคม และงานสร้างสรรค์ ที่ยอมรับบนฐานจริยธรรม มีคุณภาพ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน และคุณภาพชีวิตของสังคม
กลยุทธ์
2.1 ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพและตอบโจทย์การพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ และทรัพย์สินทางปัญญาที่ยกระดับชุมชนและก่อให้เกิดรายได้
2.2 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
2.3 พัฒนาระบบนิเวศ เครือข่ายความร่วมมือ และศักยภาพสร้างสรรค์ผลงานการวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ตามความเชี่ยวชาญของศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม (Social Engagement) ยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่น
กลยุทธ์
3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคม เพื่อสร้างพลังและหนุนเสริมให้เกิดการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
3.2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้กับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และสถานศึกษาในถิ่นเบื้องบูรพา
3.3 ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยกลไก BCG Economy Model
3.4 ส่งเสริมการสืบสาน อนุรักษ์ ทำนุบำรุง สร้างมูลค่า และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม อารยธรรม ชาติพันธุ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
3.5 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่และเป็นแหล่งเรียนรู้ทุกช่วงวัยด้วย ศาสตร์พระราชาเพื่อสืบสาน ต่อยอด และถ่ายทอดองค์ความรู้จากศาสตร์พระราชา
3.6 ส่งเสริมงานพันธกิจสัมพันธ์ตามอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของศาสตร์/มรวอ.สระแก้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบสมรรถนะของบุคลากรให้มีทักษะการทำงานในอนาคตและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการที่เกื้อกูลการเรียนรู้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมประสิทธิภาพการทำงานในสังคม ยุคดิจิทัล
กลยุทธ์
4.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
4.2 พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
4.3 พัฒนา มรวอ.สระแก้ว ให้เป็นองค์กรที่เกื้อกูลต่อการเรียนรู้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมประสิทธิภาพการทำงานในสังคมยุคดิจิทัล และสร้างองค์กรแห่งความสุข
4.4 พัฒนาระบบสมรรถนะของบุคลากรให้มีทักษะการทำงานในอนาคต เพื่อการจัดการศึกษา สำหรับคนทุกช่วงวัย

อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังนี้

มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู

มาตรา 8 ในการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม มาตรา 7 ให้กำหนดภาระหน้าที่ ของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้

 • แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
 • ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต ดังกล่าว จะต้องให้มีจำนวน และคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
 • เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
 • เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
 • เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
 • ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่น ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 • ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและ การประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
 • ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องจาการแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

งานนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว

Scroll to Top