มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว ประชุมคณะกรรมการวิชาการและการพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 2/2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว ประชุมคณะกรรมการวิชาการและการพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 2/2566 เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการศึกษาของคนสระแก้ว โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิการบดี ประธานการประชุม วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว

สร้างอนาคตอย่างมั่นใจ ที่วไลยอลงกรณ์ฯ
#VALAYA
#วไลยอลงกรณ์ฯ

Scroll to Top