มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว ขอนำเสนอผลิตภัณฑ์บำรุงพืชและดิน “ปุ๋ยไส้เดือน”

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว ขอนำเสนอผลิตภัณฑ์บำรุงพืชและดิน “ปุ๋ยไส้เดือน” ที่มีธาตุอาหารสำคัญและจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ผัก ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่งผ่านการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โดยอาจารย์ผู้มีความสามารถและเชี่ยวชาญด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัย โดยจำหน่ายให้กับทุกท่านที่สนใจแล้ว สามารถเข้าเยี่ยมชมและซื้้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้แล้วที่ซุ้มนิทรรศการในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและกาชาดจังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 หรือที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว โทร 037447043
สร้างอนาคตอย่างมั่นใจ ที่วไลยอลงกรณ์ฯ
Scroll to Top